Таблиця неправильних дієслів англійської мови (195 слів)

Таблиця неправильних дієслів англійської мови

Неправильні дієслова англійської мови

Infinitive
невизначена форма дієслова
Past Simple
простий минулий час
Past Participle
дієприкметник минулого часу
Переклад
abide abode abode перебувати, дотримуватися чогось
arise arose arisen возникать, подниматься
awake awoke awaked будити, пробуджуватися
be was, were been бути
bear bore born носити, народжувати
beat beat beaten бити, гамселити
become became become становитись
befall befell befallen траплятись
begin began begun починати
behold beheld beheld вдивлятися, помічати
bend bent bent гнути
beseech besought besought благати
beset beset beset оточувати, осаджувати
bet bet bet тримати парі
bid bid bid пропонувати ціну, веліти, просити
bind bound bound пов’язувати
bite bit bitten кусати, кусатися
bleed bled bled кровоточити, спорожняти
blow blew blown дути, видихати
break broke broken ламати, розбивати, руйнувати
breed bred bred породжувати, розводити, виводити
bring brought brought приносити, привозити, доставляти
broadcast broadcast broadcast віщати, поширювати
build built built будувати, споруджувати
burn burnt burnt горіти, спалювати
burst burst burst підривати, вибухати
buy bought bought купувати, придбавати
can could could мати фізично
cast cast cast кидати, лити (метал)
catch caught caught ловити, зловити, схопити
choose chose chosen вибирати, обирати
cling clung clung прилипати, чіпляти, горнутися
cleave cleft cloven розсікти, розколоти
clothe clothed clothed одягнути, одягати
come came come приходити, підходити
cost cost cost коштувати, обходитися
creep crept crept повзати
cut cut cut різати, розрізати
dare durst dared сміти
deal dealt dealt мати справу, розподіляти
dig dug dug копати, рити
dive dove dived пірнати
do did done робити, виконувати
draw drew drawn малювати, креслити
drink drank drunk пити
drive drove driven їздити, підвозити
dwell dwelt dwelt мешкати, перебувати, затримуватися на чому-небудь
eat ate eaten їсти, поглинати, поїдати
fall fell fallen падати
feed fed fed годувати
feel felt felt відчувати
fight fought fought битися, боротися, воювати
find found found знаходити, виявляти
fit fit fit підходити, годитися
flee fled fled бігти, рятуватися втечею
fling flung flung кидати, юросати
fly flew flown літати
forbid forbade forbidden забороняти
forecast forecast; forecasted forecast; forecasted передбачити, пророкувати
forget forgot forgotten забувати про (що-небудь)
forego forewent foregone відмовлятися, утримуватися
foretell foretold foretold передбачати, прогнозувати
forgive forgave forgiven прощати
forsake forsook forsaken кидати, відмовлятися
freeze froze frozen замерзати, завмирати
get got got отримувати, добиратися
gild gilt, gilded gilt, gilded позолотити
give gave given дати, подати, дарувати
go went gone йти, рухатися
grind ground ground точити, молоти
grow grew grown рости, виростати
hang hung hung вішати, розвішувати, висіти
have had had мати, володіти
hear heard heard чути, почути
hide hid hidden ховати, приховувати
hit hit hit ударяти, вражати
hold held held тримати, утримувати, затримувати
hurt hurt hurt поранити, заподіювати біль, забити
keep kept kept берегти, зберігати, підтримувати
kneel knelt, kneeled knelt, kneeled ставати на коліна
knit knit, knitted knit, knitted в’язати
know knew known знати, мати уявлення
lay laid laid класти, покласти, покривати
lead led led вести за собою, супроводжувати, керувати
lean leant, leaned leant, leaned спиратися, притулятися
leap leapt, leaped leapt, leaped стрибати
learn learnt, learned learnt, learned вчитися, пізнавати
leave left left залишати, йти, їхати, лишати
lend lent lent позичати, давати в борг (в борг)
let let let дозволяти
lie lay lain лежати
light lit lit запалювати, світитися, висвітлювати
lose lost lost втрачати, позбавлятись
make made made робити, створювати, виготовляти
may might might могти, мати право
mean meant meant значити, мати на увазі, на увазі
meet met met зустрічати, знайомитися
mishear misheard misheard недочути
mislay mislaid mislaid класти не на місце
mistake mistook mistaken помилятися, плекати ілюзії
mow mowed mown косити
overtake overtook overtaken наздогнати
pay paid paid платити, оплачувати, розраховуватися
prove proved proved; proven доводити, засвідчувати
put put put ставити, поміщати, класти
quit quit; quitted quit; quitted залишати, покидати
read read read читати, прочитати
rebuild rebuilt rebuilt перебудовувати, відновлювати
rid rid; ridded rid; ridded звільняти, рятувати
ride rode ridden їхати верхи, кататися
ring rang rung дзвеніти, дзвонити
rise rose risen сходити, вставати, підніматися
run ran run бігти, бігати
saw sawed sawn; sawed пиляти
say said said говорити, сказати, вимовляти
see saw seen бачити
seek sought sought шукати, розшукувати
sell sold sold продавати, торгувати
send sent sent посилати, відправляти, відсилати
set set set встановлювати, ставити, призначати
sew sewed sewed; sewn шити
shake shook shaken трясти, струшувати
shall should should бути винним
shave shaved shaved голити, голитися
shear sheared shorn стригти, різати; позбавляти
shed shed shed скидати, проливати
shine shone shone світити, сяяти, опромінювати
shoe shod shod взувати, підкувати
shoot shot shot стріляти
show showed shown, showed показувати
shrink shrank; shrunk shrunk скорочуватися, стискатися, відскочити
shut shut shut закривати, замикати, зачиняти
sing sang sung співати, наспівувати
sink sank sunk тонути, занурюватися
sit sat sat сидіти, сідати
sink sank sunk опускатися, занурюватися, тонути
sit sat sat сидіти
slay slew slain вбивати, знищувати
sleep slept slept спати
slide slid slid ковзати
sling slung slung жбурляти, жбурнути, вішати через плече, підвішувати
slit slit slit різати в довжину, вздовж
smell smelt; smelled smelt; smelled пахнути, нюхати
sow sowed sowed; sown сіяти
speak spoke spoken говорити, розмовляти, висловлюватися
speed sped; speeded sped; speeded поспішати, прискорювати
spell spelt; spelled spelt; spelled писати, вимовляти слово по буквах
spend spent spent витрачати, проводити (час)
spill spilt spilt проливати
spin spun spun прясти
spit spat spat плювати, насаджувати, натякають
split split split розколювати, розщеплювати
spoil spoilt; spoiled spoilt; spoiled псувати, балувати
spread spread spread поширюватися
spring sprang sprung стрибати, вскочити
stand stood stood стояти
steal stole stolen ккрасти
stick stuck stuck встромляти, приклеювати
sting stung stung жалити
stink stank; stunk stunk смердіти, відштовхувати
strew strewed strewn; strewed усіяти, розкидати, розстеляти
stride strode stridden крокувати
strike struck struck, stricken ударяти, бити, вражати
string strung strung пов’язувати, натягувати, нанизувати
strive strove striven прагнути, намагатися
swear swore sworn клястися, присягати
sweep swept swept мести, підмітати, змахувати
swell swelled swollen; swelled пухнути, роздуватися, набухати
swim swam swum плавати, плисти
swing swung swung гойдатися, крутитися
take took taken брати, хапати, взяти
teach taught taught вчити, навчати
tear tore torn рвати, відривати
tell told told розповідати
think thought thought думати, мислити, міркувати
throw threw thrown кидати, кидати, метати
thrust thrust thrust штовхати, колоти, виганяти, сунути
tread trod trod; trodden ступати
unbend unbent unbent розгинатися
undergo underwent undergone відчувати, переносити
understand understood understood розуміти, осягати
undertake undertook undertaken робити, гарантувати
upset upset upset перекидати, обжимати
wake woke woken прокидатися, будити
wear wore worn носити (одяг)
weave wove; weaved woven; weaved ткати
wed wed; wedded wed; wedded вінчати (ся), видавати заміж
weep wept wept плакати
will would would хотіти бути
wet wet; wetted wet; wetted мочити, вимочити, промочити
win won won перемогти, виграти
wind wound wound заводити (механізм), витися
withdraw withdrew withdrawn брати назад, віднімати
wring wrung wrung жати, вичавлювати, скручувати
write wrote written писати, записувати

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*